ادله اثبات دعوى

على اكبر محمودى دشتى

- پى‏نوشت‏ها -


1- الوسيط 2: 12.
2-
مبانى تكمله المنهاج 1: 111, المساله 95.
3-
تحرير الوسيله 2: 445, المساله 1.
4-
در مـاده (1315) قـانـون مـدنـى مى گويد: شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك وترديد.
5-
دائره المعارف 1: 39.
6-
وسائل الشيعه 18: 169, باب 2 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 1.
7-
تنقيح العروه الوثقى 2: 285.
8-
اعلام الموقعين 1: 90.
9-
دائره المعارف 1: 44.
10-
سوره ممتحنه , آيه 9.
11-
سوره نسا, آيه 157.
12-
سوره زخرف , آيه 20.
13-
سوره جاثيه , آيه 24.
14-
سوره النجم , آيه 28.
15-
عوائد الايام : 153.
16-
سوره نسا, آيه 58.
17-
عروه الوثقى 3: 31.
18-
وسائل الشيعه 18: 169, باب 2 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 1.
19-
عروه الوثقى 3: 32.
20-
وسائل الشيعه 18: 207, باب 21 از ابواب كيفيت قضا, حديث 2.
21-
عروه الوثقى 3: 32.
22-
وسائل الشيعه , 18, باب 2 از ابواب كيفيت حكم , حديث 1.
23-
النهايه , كتاب الحدود: 691.
24-
عروه الوثقى 3: 39.
25-
سوره ص , آيه 23 و 24.
26-
وسائل الشيعه 18 : 159, حديث 5.
27-
بلغه الفقيه 3: 376.
28-
شرايع الاسلام 4: 106.
29-
الروضه البهيه 3: 76.
30-
جواهر الكلام 40: 371.
31-
وسائل الشيعه 18: 189, باب 13 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 11.
32-
شرايع الاسلام 4: 217, كتاب القصاص .
33-
قواعد 2: 292, كتاب القصاص , فى طريق ثبوته وكيفيه استيفائه .
34-
لمعه 1: 301, طبع قديم , كتاب الدين .
35-
لمعه 1: 302.
36-
سوره بقره , آيه 280.
37-
وسائل الشيعه 13 : 90, باب 8 از ابواب دين و قرض , حديث 4.
38-
وسائل الشيعه 18 : 181, باب 11 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 2.
39-
وسائل الشيعه 13 : 148, باب 7 از ابواب احكام الحجر, حديث 1 و 3.
40-
وسائل الشيعه 18: 180, باب 11 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 1.
42-
تفسير التبيان 2: 369.
43-
وسائل الشيعه 18: 182, باب 12 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 2.
44-
وسائل الشيعه 18: 186, باب 12 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 14.
45-
وسائل الشيعه 18: 182, باب 12 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 3.
46-
وسائل الشيعه 18: 200, باب 17 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 1.
47-
تـرصـيـف در بـنـا عـبـارت اسـت از: پـيوست بودن قسمتى از بنا به قسمت ديگر چنانچه آجرهابايكديگربه صورت قفل و بست قرار بگيرند.
48-
وسائل الشيعه 13: 172, باب 14 از ابواب احكام الصلح , حديث 1.
49-
قواعد 2: 223.
50-
عروه الوثقى 3: 164.
51-
عروه الوثقى 3: 141.
52-
وسائل الشيعه 17: 525, باب 8 از ابواب ميراث الازواج , حديث 4.
53-
عروه الوثقى 3: 141.
54-
وسائل الشيعه 17: 523, باب 8 از ابواب ميراث الازواج , حديث 1.
55-
عروه الوثقى 3: 143.
56-
قواعد 2: 223.
57-
مبانى تكمله المنهاج 1: 70.
58-
عروه الوثقى 3: 143.
59-
المبسوط 8: 263.
60-
جواهر الكلام 40: 458.
61-
عروه الوثقى 3: 168.
62-
عروه الوثقى 3: 171.
63-
وسائل الشيعه 12: 383, باب 11 از ابواب احكام عقود, حديث 1.
64-
الروضه البهيه 1 : 395, كتاب المتاجر.
65-
عروه الوثقى 3: 173.
66-
وسائل الشيعه 13: 232, باب 7 از احكام الوديعه , حديث 1.
67-
وسائل الشيعه 13: 136.
68-
وسائل الشيعه 13: 136.
69-
مبانى تكمله المنهاج 1: 58.
70-
وسائل الشيعه 14: 469, باب 20 از ابواب متعه , حديث 1.
71-
مبانى تكمله المنهاج 1: 58.
72-
حقوق مدنى 1: 326.
73-
وسائل الشيعه , باب 24 از ابواب العدد, حديث 1.
74-
الوسيط 2: 70.
75-
وسائل الشيعه 15: 115, باب 17 از احكام الاولاد, حديث 2 و 3.
76-
دكتر سيد حسن امامى , حقوق مدنى , 5: 163.
77-
اللمعه الدمشقيه 5 : 436.
78-
وسائل الشيعه 15: 117, باب 17 از احكام الاولاد, حديث 11.
79-
دكتر سيد حسن امامى , حقوق مدنى 5: 165.
80-
الوسيط 2: 94.
81-
وسائل الشيعه 13: 272.
82-
وسائل الشيعه 13: 271, باب 29 از احكام اجاره , حديث 19.
83-
ناصر كاتوزيان , عقود معين 1: 466.
84-
جواهر الكلام 27: 147.
85-
منهاج الصالحين , 2, كتاب الوديعه , مساله 619.
86-
سوره توبه , آيه 92.
87-
سوره الرحمن , آيه 60.
88-
عناوين , سيد مير فتاح : 332.
89-
وسائل الشيعه 13: 229, باب 4 از ابواب احكام الوديعه , حديث 9 و 10.
90-
وسائل الشيعه 13: 232, باب 7 از ابواب احكام الوديعه , حديث 1.
91-
وسائل الشيعه 13: 229, باب 4 از ابواب احكام الوديعه , حديث 9 و 10.
92-
جواهر الكلام 25: 276.
93-
وسائل الشيعه 18: 171, باب 3 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 3.
94-
دكتر سيد حسن امامى , شرح حقوق مدنى 4: 243.
95-
جامع المقاصد, كتاب المتاجر 1: 249, طبع قديم .
96-
جواهر الكلام 23: 390.
97-
كتاب المكاسب : 273.
98-
حاشيه مكاسب 2: 136.
99-
وسائل الشيعه 18: 189, باب 13 از ابواب كيفيه الحكم , حديث 11.
100-
همان مدرك , حديث 11.
101-
عناوين (العنوان الحادى عشر): 116.
102-
جواهر الكلام 35: 26.
103-
الموسوعه الفقهيه : 6, ماده اقرار.
104-
الوسيط 2: 484.
105-
جواهر الكلام 35: 5.
106-
دكتر سيد حسن امامى , حقوق مدنى 6: 23.
107-
الوسيط 2: 476.
108-
اغـلـب قـوانـيـن كـشورهاى عربى , اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند. ماده 408 قانون مـدنـى مـصـرمـى گـويـد: اقرار عبارت از اعتراف خصم در محكمه به يك عمل مادى در اثناى رسيدگى به دعوى است . همچنين ماده 93 قانون بينات سوريه اقرار را مقيد كرده به آنچه كه در دادگاه صورت مى گيرد.ماده 461 قانون مدنى عراق نيز مى گويد: اقرار عبارت است از اعتراف خصم در محكمه به حقى برضررخود و به نفع غير. و ماده 210 قانون مدنى لبنان مى گويد: اقرار عبارت از اعتراف خصم به امرى كه برعليه او ادعا شده است و اقرار يا قضائى است و يا غير قضائى . در هـر حـال آنـچـه كه از قانون كشورهاى عربى ظاهر مى شود آن است كه اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند و اين مطلب از قانون مدنى فرانسه گرفته شده است . چون ماده 1354 قانون مدنى فـرانـسـه مـى گويد: اقرارى كه به آن مى توان بر عليه خصم احتجاج نمود يا قضائى است و يا غير قـضائى و در ماده 1356 مى گويد: اقرار قضائى عبارت از اعترافى است كه خصم يا آن كس كه از طرف او در اقرار نيابت گرفته , در دادگاه انجام مى دهد [الوسيط 2: 482.] وشايد علت اين امر آن باشد كه اقرار اگر در خارج از دادگاه صورت بگيرد احتياج به اثبات دارد و اگر به وسيله قرائن يا شهادت اقرار ثابت شود لازم است كه شرايط شهادت مثلا در آن رعايت شود.
109-
قواعد الاحكام 1: 276.
110-
جواهر الكلام 35: 8.
111-
وسائل الشيعه 18: 569 و 570, باب 9 از ابواب ميراث ولد, حديث 1.
112-
سوره نسا, آيه 134.
113-
سوره بقره , آيه 282.
114-
تذكره علامه حلى 2: اول بحث اقرار.
115-
وسائل الشيعه 6: 111, باب 3 از ابواب اقرار, حديث 2.
116-
وسائل الشيعه 18: 446, باب 13 از ابواب الحدود, حديث 1.
117-
وسائل الشيعه 18: 423, باب 5 از ابواب حد لواط, حديث 1.
118-
النهايه , كتاب الحدود: 691.
119-
وسائل الشيعه 18: 344, باب 32 از ابواب مقدمات الحدود, حديث 3.
120-
تذكره علامه حلى , 2, بحث اقرار.
121-
جواهر الكلام 35: 104.
122-
دكتر سيد حسن امامى , حقوق مدنى 6: 30.
123-
نهايه ابن اثير, 3, ماده عقل .
124-
سوره نسا, آيه 6.
125-
جواهر الكلام 26: 112.
126-
جواهر الكلام 26: 52 و 53.
127-
جواهر الكلام 26: 94.
128-
رياض المسائل 1: 593.
129-
جواهر الكلام 25: 287.
130-
مبسوط 3: 4.
131-
حدائق الناضره 20: 383.
132-
جواهر الكلام 35: 116.
133-
المسالك 1: 190.
134-
جواهر الكلام 35: 120.
135-
دكتر سيد حسن امامى , شرح حقوق مدنى , 6: 36.
136-
منهاج الصالحين 2: 200.
137-
المبسوط 3: 4.
138-
جواهر الكلام 35: 33.
139-
جواهر الكلام 35: 102.
140-
الوسيط 2: 486.
141-
جواهر الكلام 35: 28.
142-
رياض المسائل 2: 240.
143-
مسالك الافهام 2: 132.
144-
المبسوط 3: 35.
145-
جواهر الكلام 35: 28.
146-
كـان امـيـر الـمـومنين لا ياخذ باول الكلام دون آخره , (وسائل الشيعه 18: 158, باب 4 از ابواب آداب القاضى , حديث 3).
147-
مسالك الافهام 2: 132.
148-
جواهر الكلام 35: 79.
149-
كفايه الاحكام سبزوارى : 23.
150-
الوسيط 2: 509.
151-
جواهر الكلام 35: 142.
152-
سيد حسن امامى , حقوق مدنى 6: 63.
153-
آيه اللّه خوئى , منهاج الصالحين 2: 1401.
154-
الوسيط 7: 72. و حقوق مدنى , دكتر ناصر كاتوزيان 3: 63.
155-
جواهر الكلام 35: 143.
156-
شرايع الاسلام 3: 156.
157-
جواهر الكلام 35: 130.
158-
مصباح الفقيه , كتاب الرهن : 212.
159-
كـان امـيـر الـمـومنين لا ياخذ باول الكلام دون آخره , وسائل الشيعه 18: 158, باب 14 از ابواب آداب القاضى , حديث 3.
160-
المبسوط 3: 17.
161-
جامع الشتات 1: 314.
162-
جامع الشتات , 2: 652.
163-
همان مدرك 1: 141.
164-
منهاج الصالحين 2: 274.
165-
تحرير الوسيله 2: 86.
166-
منهاج الصالحين 2: 264.
167-
الوسيط 2: 107.
168-
مكاسب : 93.
169-
مصباح الفقاهه 3: 14.
170-
منهاج الصالحين 2: 15.
171-
همان مدرك : 22.
172-
اى اهـل ايـمـان . چـون بـه قـرض و نسيه معامله مى كنيد تا زمانى معين , سند و نوشته در ميان باشد.(سوره بقره , آيه 282).
173-
تحرير الوسيله 2: 433.
174-
شرايع الاسلام 4: 95.
175-
جواهر الكلام 40: 303.
176-
وسائل الشيعه , 18: 218, باب 28 از ابواب كيفيه الحكم .
177-
جواهر الكلام 40: 303.
178-
عروه الوثقى 3: 27.
179-
تحرير الوسيله 2: 433, مساله 2.
180-
الكامل في التاريخ , ابن الاثير 2: 320 .
181-
جواهر الكلام 28: 249.
182-
وسايل الشيعه 13: 352.
183-
دكتر ناصر كاتوزيان , حقوق مدنى , دوره عقود معين : 53.
184-
الوسيط 1: 249.
185-
مصباح الفقاهه 1: 392.
186-
منهاج الصالحين 2: 15.
187-
مصباح الفقاهه 1: 393.
188-
وسائل الشيعه 8: 515, باب 109 از ابواب احكام العشره , حديث 2.
189-
وسائل الشيعه 8: 515, باب 109 از ابواب احكام العشره , حديث 3.
190-
نهج البلاغه , كتاب 53, عهدنامه مالك اشتر.
191-
عوائد الايام : 46.
192-
مكاسب : 216.
193-
مصباح الفقاهه 2: 142.
194-
حاشيه مكاسب , بحث خيارات : 61.
195-
المكاسب , بحث خيارات : 275.
196-
حاشيه مكاسب : 105.
197-
تهذيب الاحكام , ط قديم 2: 219.
198-
سوره مائده , آيه 1.